Anatomy

, , ,

Shoulder Pressing Pose – Yoga Anatomy

Shoulder Pressing Pose - yoga anatomy
, , ,

Cow Head Pose – Yoga Anatomy

Cow Head Pose – Yoga Anatomy
, , , ,

Forearm Balance – Yoga Anatomy

Forearm Balance - Yoga Anatomy
, , ,

Dancer Pose – Yoga Anatomy

Dancer Pose Yoga Anatomy
, , , ,

Legs Up The Wall Pose – Yoga Anatomy

Legs up the wall pose Yoga Anatomy